"
Non Teaching
 

1 Mr. Ashok Kumar Sharma
2 Mr. Mahesh Bharti
3 Mr. Priya Singh
4 Mr. Ravi kumar
5 Mr. Amit kumar Sharma
6 Mr. Faiz Iftikhar Khan
7 Mr.Ajay Singh
8 Mr. Hariom
9 Mr. Sanjay kumar
10 Mr. Dilip Kumar
11 Mrs. Suman Devi
12 Mrs. Guddi Devi
13 Mrs. Kamlesh
14 Mr. Shubash
15 Mr. Ajaypal Singh
16 Mr. Amar Singh